હેડ_બેનર_01

15KG

 • ત્રપાઈ

  ત્રપાઈ

  મહત્તમ લોડ: 15 કિગ્રા

  વજન: 7.2 કિગ્રા (હેડ + ત્રપાઈ)

  પ્રવાહી ખેંચે છે: 4+4 (આડું/ઊભી)

  પ્રતિસંતુલન: 5

  પૅનિંગ રેન્જ: 360º

  ટિલ્ટ એંગલ: +90º/-70º

  તાપમાન શ્રેણી: -40/+60ºC

 • ટ્રાઇપોડ અને રિમોટ હેડ K15/2AM

  ટ્રાઇપોડ અને રિમોટ હેડ K15/2AM

  મહત્તમ લોડ: 15 કિગ્રા

  વજન: 7.2 કિગ્રા (હેડ + ત્રપાઈ)

  પ્રવાહી ખેંચો: 4+4(આડું/ઊભી)

  પ્રતિસંતુલન: 5